TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
695 hồ sơ

Đang xử lý
8 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
97.84 (%)