TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 12 / 2022
Đã nhận 6 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn83.33 %
Đã xử lý 5 hồ sơ
Đúng hạn 5 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 1 hồ sơ
Đúng hạn 0 (0 %)
Trễ hạn 1 (100 %)